برچسب / Poughkeepsie

چگونه فرد آندروس نفرت انگیز عاشقان بردگی جنسی خود را

روز دیگر ، همسر من و دوستش یونیس تصمیم گرفتند که برای رفتن به یک دادگاه قتل در ایالت های مختلف ، یک لارک انتخاب کنند. من پیشنهاد رانندگی کردم و همسرم گفت اگر نظرات خود را برای خودم نگه دارم می توانم بیایم. پرونده یک قطره فک بود که سال گذشته کمی در روزنامه ها دنبالش می کردم.