برچسب / تروریست های داعش

شعله ور شعله ور: چرا داعش مسلمان خود را زنده زنده سوزاند

اعدام یک خلبان اردنی اسیر یک هدف دوگانه دارد. نه تنها برای ایجاد ترس و وحشت ، بلکه ابزاری برای استخدام داعش بود.