برچسب / کریمه

تحریم های آمریکا نماد جنسی روسیه

'زیباترین دادستان جهان' ناتالیا پوکلونسکایا به پاریا رسمی در آمریکا تبدیل می شود